Informacja

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach niniejszej witryny. Więcej informacji w Polityce Plików Cookies.
Gabinety lekarskie
Gabinety kosmetyczne
Gabinety fryzjerskie

Regulamin

Lista postanowień wiążących strony, przeczytaj koniecznie.
Regulamin niniejszy jest podstawowym dokumentem regulującym zasady korzystania z serwisu eRecepcja24.pl. Do wykładni postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. Regulamin może podlegać zmianom. Warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w dalszej treści.

§1. Opis serwisu

eRecepcja24 to system, który umożliwia rejestrację wizyt przez Internet i zmienia sposób podejścia do ustalania terminów wizyt. Klient może w domu, siedząc za biurkiem wybrać dogodny wolny termin i się na niego zapisać. Usługodawca nie potrzebuje tracić czasu na rozmowy telefoniczne i ciągłe przerywanie pracy. Kluczowe jest jednak to, że Klient otrzymuje narzędzie, które mu pozwala na łatwiejsze i przyjemniejsze umawianie wizyt.

Właścicielem serwisu eRecepcja24 jest firma W-SOFTWARE z siedzibą przy ulicy Kuropatwy 8B w Warszawie.

§2. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Usługodawca - W-SOFTWARE.
 3. Wnioskodawca - podmiot, który zamierza zawrzeć umowę o uruchomienie systemu rejestracji internetowej i jego utrzymanie utrzymywania na serwerze firmy W-SOFTWARE.
 4. Klient - podmiot, który zawarł umowę o utworzenie i utrzymywanie systemu rezerwacji internetowej.
 5. Usługa - dokonane przez wnioskodawcę zlecenie, po zaakceptowaniu regulaminu.
 6. Opłata - uiszczane z góry wynagrodzenie przez Klienta za wymienione w regulaminie Usługi.
 7. Gość – osoba, która może przeglądać ogólnodostępne strony *.erecepcja24.pl bez konieczności rejestracji w serwisie.
 8. Konto Użytkownika – utworzone podczas Rejestracji i dostępne po zalogowaniu indywidualny profil zawierający informacje o Użytkowniku wprowadzone za pomocą którego Użytkownik korzysta z funkcjonalności systemu.
 9. Rezerwacja – rezerwacja usługi w określonym terminie dokonana przez Użytkownika lub przez Recepcjonistę.
 10. Rezerwujący – Użytkownik dokonujący Rezerwacji.

§3. Warunki ogólne

 1. Regulamin świadczenia usług internetowych określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę W-SOFTWARE (operatora serwisu www.eRecepcja24.pl), mającą swoją siedzibę przy ul. Kuropatwy 8B w Warszawie, zwaną dalej Usługodawcą, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług rejestracji recepcji internetowych oraz zakładania i administracji kont użytkowników w systemie eRecepcja24.pl.
 3. Przed skorzystaniem z systemu, należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

 1. Aktywacja eRecepcji następuje natychmiast po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i po potwierdzeniu adresu email podanego w procesie rejestracji.
 2. Klient ma prawo do korzystania ze swojego konta w okresie aktywacji w ramach jego pełnych możliwości technicznych , nie może natomiast umieszczać materiałów zabronionych prawem oraz treści pornograficznych).
 3. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia swojej nazwy i adresu swojego serwisu z listy referencyjnej.
 4. Po wniesieniu opłaty za zlecenie utworzenia eRecepcji Klient staje się prawnym i fizycznym właścicielem konta w systemie eRecepcja i może nim dowolnie rozporządzać.
 5. Klient jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji do systemu, nie naruszając praw osób trzecich oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Wpisanie niepoprawnych danych, jednocześnie naruszenie Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zaprzestania kontynuacji wykonywanej usługi.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do stabilnego świadczenia usługi w okresie opłaconego okresu rozliczeniowego.
 7. Usługodawca ma prawo do niezapowiedzianego wyłączania systemu w celu aktualizacji nowych wersji oprogramowania, oraz konserwacji systemu, będzie te prace jednak wykonywał w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 5:00.
 8. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów pomiędzy Rezerwującymi oraz Usługodawcami na świadczenie Usług udostępnianych przez Usługodawców podlega postanowieniom regulaminów poszczególnych Usługodawców i nie jest objęta niniejszym Regulaminem
 9. Wnioskodawca, aktywując Usługę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez systemy informacyjne serwisu www.eRecepcja24.pl i www.w-software.eu oraz firmę W-SOFTWARE., zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 10. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych Klienta i nieudostępniania tych danych podmiotom trzecim chyba, że Wnioskodawca pozwoli na takie udostępnianie danych w panelu konfiguracji konta.

§5. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:

 1. Naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
 2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników,
 3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
 4. przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 5. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszenie prywatności innych użytkowników sieci Internet, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
 6. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.

§6. Opłaty i faktury

 1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 2. Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona jest z góry i nie podlega zwrotowi jeżeli Klient wcześniej z niej zrezygnuje.
 3. Opłata konta w systemie jest równoznaczne z tzw. doładowaniem systemu poprzez wykonanie przelewu za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych. Szczegółowy cennik usług przedstawiony jest na stronach serwisu eRecepcja24.pl
 4. Klient zobowiązuje się do wykonania doładowania konta przynajmniej raz na pół roku.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Klienta, ma On prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub zwrotu pieniędzy.

§7. Wygaśnięcie umowy

 1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Doładowania konta w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres. Kwota pozostała na koncie Klienta w momencie zakończenia terminu ważności systemu nie podlega zwrotowi w przypadku braku opłacenia kolejnego okresu. Każde doładowanie konta, wydłuża okres ważności systemu o kolejne pół roku.
 2. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi jeżeli: złamie On postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub Netykiety. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.

§8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Klienta spowodowane nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem zleconej Usługi tylko w sytuacjach, w których działanie to wynika bezpośrednio z winy Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta,
  • awarii łączy telekomunikacyjnych,
  • nieprawidłowego działania firm trzecich mających wpływ na usługi oferowane w serwisie eRecepcja24.pl,
  • dostępu do konta Klienta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła itp.),
  • przerwanie wykonywania przez Usługodawcę zlecenia wynikłego z winy Klienta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów,
  • usunięcia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub działania klienta powodują zakłócenia pracy i stabilności systemu,
  • umieszczenia nazwy klienta i adresu jego serwisu www na liście referencyjnej o ile klient nie wyraził sprzeciwu.
 4. Wszelkie reklamacje winny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.

§9. Prawa autorkie

 1. Zawartość stron www, domeny internetowe oraz bazy danych, wchodzące w skład eRecepcja24.pl stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), do których wszelkie prawa autorskie posiada W-SOFTWARE.
 2. Wszelkie treści oraz materiały zamieszczane przez Użytkowników w eRecepcja24.pl, nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności ich autorskich praw majątkowych i osobistych.
 3. W-SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich wskutek zamieszczenia treści lub materiałów przez Użytkowników.

§10. Daty ważności regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem (11.01.2009).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.